Programma Volwassenen

(minimum 10 uren training)

Generiek

Rei (Zarei en Ritsu Rei)
– O Negai Shimasu
– Domo Arigato Gosaimashita

Reishiki

Mae ukemi en ushiro ukemi

Opwarming van de polsen: Ikkyo-Nikyo-Sandkyo-Kote Gaeshi-Shiho nage


Tachi Waza

Tai sabaki
Katate dori kokyu nage (irimi tenkan)
Shomen uchi ikkyo


Suwari Waza

Shikko
Tai sabaki
Katate dori kokyu nage (irimi tenkan)
Shomen uchi ikkyo

(minimum 15 uren vanaf Mukyu)

Tachi Waza

Ai hanmi katate dori

Irimi nage (omote-ura)
Kote gaeshi
Ikkyo (omote-ura)
Shiho nage (omote-ura)
Udekime nage (omote-ura)
uchi kaiten nage (omote-ura)
Sankyo (omote-ura)

Shomen uchi

Irimi nage (omote-ura)


Suwari Waza

Shomen uchi

Irimi nage (omote-ura)

(minimum 45 uren vanaf 6e kyu)

Tachi Waza

Shomen uchi

Ikkyo (omote-ura)
Nikyo (omote-ura)
Kote gaeshi

Chudan tsuki

Irimi nage (omote-ura)
Kote gaeshi

Katate dori

Shiho nage (omote-ura)
Tenchi nage
Ikkyo (omote-ura)
Udekime nage (omote-ura)
Kokyu nage


Suwari Waza

Shomen uchi

Ikkyo (omote-ura)

Kata dori

Ikkyo (omote-ura)


Buki Waza

Jo

Tandoku dosa (suburi)

Jo (kokyu) nage

Bokken

Tandoku dosa (suburi)

(minimum 60 uren vanaf 5e kyu + 5 stage uren)

Tachi Waza

Shomen uchi

Sankyo (omote-ura)
Uchi kaiten sankyo

Yokomen uchi

Shiho nage (omote-ura)
Irimi nage (omote-ura)
Tenchi nage
Kote gaeshi
Udekime nage

Chudan tsuki

Udekime nage
Hijikimeosae

Jodan tsuki

Ikkyo (omote-ura)

Ryote dori

Shiho nage (omote-ura)
Tenchi nage
Udekime nage
Ikkyo (omote-ura)

Katate dori

Nikyo (omote-ura)

Katate ryote dori

Kote gaeshi


Suwari Waza

Shomen uchi

Nikyo (omote-ura)

Kata dori

Nikyo (omote-ura)

Ryote dori

Kokyu ho


Buki Waza

Jo

Tandoku dosa (suburi)
7 bewegingen
Jo (kokyu) nage

Bokken

tandoku dosa (suburi)